Mainly sold to domestic, Guangzhou, Shanghai, Zhejiang, Jiangsu, Chongqing, Sichuan, Shenyang, Changchun, Dalian.
Abroad are mainly exported to some countries in Southeast Asia, Thailand, Vietnam, Malaysia and other.


Dalian Jiheng Technology Development Co.,Ltd.

Agency time limit:2021/5/1~2022/4/30

TEL:188-4264-1819

Dalian Songqi Trading Co.,Ltd.

Agency time limit:2021/11/8~2022/12/31

TEL:151-4113-7173


Qingdao Outu Machinery and Equipment Co.,Ltd.

Agency time limit:2022/4/1~2023/3/31

TEL:135-5300-2693